Maków Mazowiecki / Kaszewiec  8/9 czerwiec 2006

 „Jakość w Opiece Zdrowotnej – Mazowieckie Forum Dyskusyjne”

V Sympozjum

                                         

    Już po raz piąty uczestnicy Mazowieckiego Forum Dyskusyjnego wymieniali poglądy na temat jakości w ochronie zdrowia. Inicjatorem cyklu czerwcowych spotkań jest Dariusz Hajdukiewicz, dyrektor szpitala w Makowie Mazowieckim, który zaprosił do współpracy mazowiecki oddział Towarzystwa Promocji Jakości w Ochronie Zdrowia, a w ostatnich latach także warszawskie uczelnie kształcące prawników, kolejno – WSPiZ im. L. Koźmińskiego i WSHiP im. R. Łazarskiego. W efekcie udało się Hajdukiewiczowi uzyskać ciekawy melanż. Doświadczeniem i wiedzą dzielą się tu bowiem lekarze i pielęgniarki, diagności i menedżerowie, a także medycy z prawnikami i praktycy z teoretykami.

Tegoroczne sympozjum zgromadziło gości przede wszystkim z Mazowsza, ale nie zabrakło też przedstawicieli innych rejonów kraju. Pierwszą sesję, dotyczącą problematyki zakażeń, rozpoczęli przedstawiciele Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego z Warszawy. Dr Paweł Grzesiowski zaprezentował temat „Racjonalna profilaktyka i terapia antybiotykowa w szpitalu”, a dr Elżbieta Stefaniuk mówiła o jakości i wiarygodności wyników w diagnostyce mikrobiologicznej. Reprezentanci Mazurskiego Centrum Zdrowia z Ełku – mgr Tadeusz Gadomski i dr Ryszard Skarżyński ostrzegali przed nadmierną i nieracjonalną konsumpcją antybiotyków skutkującą narastaniem oporności drobnoustrojów i oferowali pomoc w ramach autorskiego projektu doradczego, którego celem ma być zahamowanie zjawiska szerzenia się oporności drobnoustrojów na antybiotyki / chemioterapeutyki poprzez kreowanie lokalnej szpitalnej polityki antybiotykowej. Ełcka inicjatywa z pewnością warta jest jej szerszego upowszechniania. Prowadząca tę sesję mgr Danuta Pawlik, prezes mazowieckiego oddziału TPJ, niepokoiła się zjawiskami marginalizowania diagnostyki mikrobiologicznej i rezygnacji z opracowania ognisk epidemicznych, prowadzącymi do braku wiedzy na temat własnej epidemiologii w szpitalu, do wzrostu zużycia antybiotyków, a także do przedłużającego się, nieuzasadnionego pobytu pacjentów, braku edukacji personelu na własnych przykładach i dalszego popełniania tych samych błędów.

Organizatorzy chcąc zapewnić uczestnikom maksimum korzyści zorganizowali w przerwie między sesjami krótki pokaz mody szpitalnej. W roli modelek wystąpiły z powodzeniem pielęgniarki z makowskiego szpitala, a stroje dostarczyła firma „Narew – Styl” z pobliskiego Różana. Pokaz wzbudził duże zainteresowanie powodując jednocześnie pewne rozluźnienie atmosfery.

Druga sesja dotyczyła komunikacji w szpitalu, której praktyczne elementy zaprezentowała mgr Lilianna Adamska z Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Klinicznego AM w Poznaniu. Wady i zalety niektórych form komunikacji przedstawiła mgr Grażyna Żarlicka – ekspert Polskiej Nagrody Jakości, a dr Agnieszka Maciąg z Państwowego Zakładu Higieny (reprezentująca także Uniwersytet Medyczny w Łodzi) mówiła o wpływie komunikacji na satysfakcję pacjentów. Sesję zamknął dyr. Dariusz Hajdukiewicz prezentacją dotyczącą tylko jednego aspektu, tylko jednej relacji komunikacji w szpitalu tj. zgody pacjenta na naruszenie jego integralności cielesnej. Hajdukiewicz omówił cechy prawidłowo wyrażonej zgody, jej rodzaje, formy wyrażenia, przypadki bezskuteczności i przypadki legalności leczenia bez zgody pacjenta, a także zaprezentował różnice w podejściu do tego problemu między lekarzami a oceniającymi ich działania prawnikami.

Także w tej przerwie organizatorzy zapewnili słuchaczom dodatkowe atrakcje. Tym razem była to krótka uroczystość wręczenia przedstawicielom makowskiej lecznicy certyfikatu zgodności z normami ISO 9001:2000, 14001:2005 i PN 180001 wdrożonego w makowskim szpitalu zintegrowanego systemu zarządzania. Certyfikat wręczył przedstawiciel Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A., wiceprezydent Stanisław Walenta. Dla pracowników szpitala certyfikat ten jest dowodem na to, że system wdrożony tu przed ponad trzema laty, rozwija się i skutecznie dołączane są do niego nowe elementy. Poprzedni certyfikat (w 2003 roku) szpital otrzymał od duńskiej firmy DNV. Poza dowodami jakości w ramach systemu ISO szpital otrzymał też dwukrotnie akredytację krakowskiego Centrum Monitorowania Jakości (w 2001 i 2004 roku), tytuł „Szpital Przyjazny Dziecku”, srebrną kartę Lidera Bezpiecznej Pracy, był laureatem Mazowieckiej Nagrody Jakości (2003r.), zdobył też wyróżnienie w konkursie Polskiej Nagrody Jakości (2004r.). Posiada też liczne certyfikaty jakości i wiarygodności badań w zakresie mikrobiologii (OPTY, EARSS itp.). Przyjmując obecny certyfikat dyrektor Hajdukiewicz podziękował pracownikom za ich starania, za codzienny trud pracy w tak nie satysfakcjonujących warunkach na tak wysokim poziomie. To podziękowanie przyjęte zostało przez uczestników uroczystości gromkimi brawami.

Najburzliwszą okazała się trzecia sesja dotycząca zdarzeń niepożądanych w medycynie. Ta tematyka, obok problematyki zakażeń szpitalnych, jest najczęściej poruszaną na makowskich konferencjach w ostatnich trzech latach, ale chyba ciągle za mało przy okazji innych form kształcenia kadr medycznych w kraju. Profesjonalistom medycznym ciągle jeszcze trudno jest przyznać się, że skoro mylą się wszyscy to także i oni – lekarze, pielęgniarki, diagności, a także organizujący im pracę menedżerowie. A skoro błądzenie jest rzeczą ludzką, to nie tyle problemem jest popełnienie błędu, ale to aby go wykryć i szybko naprawić – wynikało w konkluzji bardzo interesującej prezentacji prof. Krzysztofa Bieleckiego, kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego Szpitala Klinicznego CMKP im. Orłowskiego w Warszawie. Z tym wykładem współgrała doskonale kolejna prezentacja prof. Ireneusza Kozickiego (z ww. kliniki) na temat urazów dróg żółciowych jako zdarzeń niepożądanych w operacjach laparoskopowych. Duża część wykładu poświęcona była omówieniu czynników mających istotny wpływ na werdykt sądu, takich jak: zachowanie lekarza po zaistnieniu urazu, udokumentowanie zabiegu i zdarzenia, poinformowanie chorego czy wreszcie nie lekceważenie niespecyficznych skarg pacjentów. Ostatnią prezentację przedstawiła mgr Grażyna Wójcik z Akademii Medycznej w Warszawie. Autorka zastanawiała się czy w polskich placówkach ochrony zdrowia istnieje problem błędów w praktyce pielęgniarskiej, czy mamy rzetelną wiedzę o tych błędach i zdarzeniach niepożądanych i wreszcie jakie działania zapobiegające im podejmuje kadra zarządzająca zakładami opieki zdrowotnej. W bardzo gorącej dyskusji kończącej tę sesję udział brali zarówno wykładowcy (przede wszystkim prof. K. Bielecki) jak i słuchacze z sali (m.in. Cecylia Domżała – dyrektor szpitala w Wyszkowie, Paweł Obermeyer – dyrektor szpitala w Płońsku, Maria Posłuszny – dyrektor szpitala w Kozienicach i inni). Największe wątpliwości budziły podane informacje dotyczące skali zjawiska błądzenia przez profesjonalistów w tym przez pielęgniarki i Dariuszowi Hajdukiewiczowi nie udało się zakończyć dyskusji na sali wykładowej. Prowadzono ją więc nadal przy grilu.

Drugi dzień sympozjum rozpoczął dr Jerzy Kulikowski, prezydent TPJ w Polsce, prezentacją pt: „Czy w polskich szpitalach pacjent jest bezpieczny?”, w której skoncentrował się na kontynuowaniu części wątków z pierwszego dnia (zakażenia szpitalne i zdarzenia niepożądane) dodając jednak nowe zagrożenia (profilaktyka przeciwzakrzepowa i dystrybucja leków). Następnie zaprezentowali swoje rozważania prawnicy z Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie. Prof. Jacek Sobczak mówił o godności pacjenta, a dr Teresa Gardocka, rektor WSHiP, przedstawiła problem eutanazji. Wykład prof. Sobczaka przypomniał profesjonalistom o tym, że pewne problemy wyglądają inaczej z perspektywy pacjenta, często przerażonego, niedoinformowanego i traktowanego przedmiotowo, a prezentacja rektor Gardockiej przestrzegała przed pochopnym „otwarciem drzwi” dla legalności eutanazji jak to ma miejsce w niektórych europejskich krajach. Ostatnią prezentację przygotował mgr Krzysztof Sakowski, młody prokurator z Pruszkowa. Przedstawił zebranym problem odpowiedzialności karnej profesjonalistów medycznych za przestępstwo korupcji. I to właśnie jego wykład sprowokował najwięcej pytań z sali.

Sympozjum zakończyła sesja poświęcona zarządzaniu jakością. Interesująco wypadło porównanie certyfikacji i akredytacji w Polsce dokonane przez mgr Roberta Piekarskiego z All Medical Group, z Bydgoszczy. Ale słuchaczy zainteresowały też dwie propozycje zmian. Pierwsza zgłoszona przez mgr Macieja Mądralę z WSPiZ w Warszawie i dokonana na podstawie badań autora, dotyczyła poprawy zarządzania jakością w ochronie zdrowia. Druga zaprezentowana przez mgr Bogusława Kaczmarczyka z Instytutu Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych z Krakowa dotyczyła wyceny jakości usług medycznych na bazie wyceny modelowej. W tej sesji powrócono też do wątku komunikacji w związku z jakością w szpitalu. Pierwszą prezentację przedstawiła mgr Ewa Jakubek z Akademii Medycznej w Poznaniu, drugą mgr Urszula Grochowska z SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim.

Gdy po obiedzie uczestnicy sympozjum rozjeżdżali się do domów najczęściej powtarzanym było życzenie spotkania się za rok na VI konferencji. Dyrektor Hajdukiewicz zapewniał, że już ma pewne plany organizacyjne dotyczące zarówno nowych prelegentów jak i nowego miejsca spotkania. Życzymy powodzenia.

 

 

 

 

 

PATRONAT MEDIALNY

   

 

                 

Sponsorzy: