CELEM STOWARZYSZENIA JEST:

1.       Działanie na rzecz modernizacji i rozwoju placówek służby zdrowia w powiecie makowskim;

2.     Wspieranie podnoszenia kwalifikacji personelu medycznego i pomocniczego – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

3.     Przeciwdziałanie i zwalczanie uzależnień, promocja i profilaktyka zdrowia – działalność związana  z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.

 

REALIZACJA CELÓW NASTĘPUJE POPRZEZ ODPŁATNĄ I NIEODPŁATNĄ DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO:

1.        Pozyskiwanie funduszy, urządzeń i sprzętu w kraju i zagranicą,

2.      Organizowanie imprez w celu popularyzowania potrzeb w zakresie realizowania celów Stowarzyszenia,

3.      Współpracę z Samorządami Terytorialnymi i innymi organizacjami i środowiskami oraz przedsiębiorcami,

4.      Organizowanie szkoleń z zakresu miedzy innymi wiedzy medycznej, prawa medycznego, informatyki, języków obcych,

5.      Prowadzenie działalności wydawniczej,

6.      Prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie uzależnień.