bulletZakład Opieki Zdrowotnej w Makowie Mazowieckim został wpisany do rejestru 1992.12.31 pod nr 11

 

bullet10.12.1998 roku Sąd Rejonowy w Ostrołęce V Wydział Gospodarczy dokonał wpisu zmieniającego status ZOZ na  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego im. Duńskiego Czerwonego Krzyża

 

bulletZakład utworzył Powiat Makowski

 

bullet15.12.2014
1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Makowie Mazowieckim nosi nazwę ,,Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Zespół Zakładów’’ i jest podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, udzielającym świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego, innego niż szpitalne i ambulatoryjnego oraz promocji zdrowia. Zakład posiada osobowość prawną i jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000128409.
2. Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów posługuje się znakiem graficznym stanowiącym logo zakładu zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do Statutu.