W SP ZOZ ZZ

 

w Makowie Mazowieckim

 

funkcjonują następujące Poradnie Specjalistyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORADNIA CHIRURGICZNA

 chirurdzy                   -  lek. med. Jacek Piekarniak - specjallista chirurg ,

                                     -  lek. med. Paweł Jewiec ,

                                     -  lek. med. Ewa Jaworska , - specjalista chirurg ,

                                     -  dr hab. n. med. Jacek Sobocki - spec. chirurg - gastroenterolog ,

                                     -  lek. med. Jan Jakub Zawadzki - spec. chirurg ,

                                     -  dr n. med. Krzysztof Staroń - spec. chir. ogólnej i nacz. i    onkolog.

                                     -  spec. chirurgii ogólnej - Henryk Kwiatkowski

PORADNIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY

 pulmonolodzy            -  lek. Med. Katarzyna Skalska

PORADNIA DERMATOLOGICZNA

 dermatolog                 - lek. med.. Radosława Czopik

PORADNIA DIABETOLOGICZNA

 diabetolodzy               -  lek. Med.. Marta Jackiewicz

   - lek. Med.. Paweł Walkiewicz

PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA

 endokrynolodzy          - lek. med. Jacek Piekarniak

- lek. med. Cezary Jankowski

PORADNIA GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZA 

 ginekolodzy                  lek. Med. Mariola Tarasewicz

lek. Med. Andrzej Chyliński,

-  lek. Med. Barbara Dulny

-  lek. med. A. SIenkowska - Kamińska 

-  lek. med. Janusz Kołodziej

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

 kardiolodzy                   

 

 

 

 

 

 

- lek. Med.. Maria Ewa Jocz

- lek. Med.. Edyta Lech Omyła

- lek. Łada Mariusz

- lek. Med.. Edyta Lech Omyła

- dr Wojciech Krzyżanowski

PORADNIA LOGOPEDYCZNA

 logopeda                        - mgr Agnieszka Lewaśkiewicz

PORADNIA NEFROLOGICZNA

 nefrolodzy                     - dr n .med. Janusz Grochowski

- lek. med. Grażyna Stańczuk, 

                                        - lek. med. Izabela Mikita - Kos

- lek. med. Małgorzata Kędzierska

PORADNIA NEUROLOGICZNA

 neurolodzy                    - lek. med.. Igor Kwaśniewski

- lek. Med.. Agnieszka Rolewska

PORADNIA ONKOLOGICZNA

 chirurg onkolog           - lek. med. Monika Jabłońska

 

 spec. chirurgii ogólnej, onkologicznej i naczyniowej    - dr n.med. Krzysztof Staroń

PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA

 otolaryngolog                -  lek. med. Katarzyna Dulny

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA

 psycholodzy                 - mgr Marta Karwowska Boryceusz

- mgr Anna Polcyn - Radomska

PORADNIA REHABILITACYJNA

                                        - lek. med. Elżbieta Maciejewska

- lek. med. Leszek Gietka

PORADNIA URAZOWO - ORTOPEDYCZNA

 ortopedzi                      - dr n.med. - Wojciech Cejmer

                                        - dr n.med. - Aleksander Sikora

                                        - lek. med. - Tomasz Petelewicz

                                        - lek. med. - Leszek Gietka

- lek.med. - Ewelina Piasecka

- lek.med. - Siwkowski Rafał

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

 psychiatra                    - lek. med. Sławomir Walczak

- lek. med. Andrzej Piotr Towalski -  

   spec.psych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacjenci mogą zarejestrować się do poradni osobiście, telefonicznie,

przez osoby trzecie lub e-mail@

 

Dokumentem uprawniającym do korzystania ze świadczeń medycznych w poradni

są skierowania i dowód tożsamości.

 

Wszelkie informacje na temat funkcjonowania pracy Poradni Specjalistycznych

oraz samej rejestracji pacjenta można uzyskać pod numerem tel.

 

29 71 42 382 - w rejestracji ogólnej

 

Codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:00

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1)    administratorem danych osobowych Pacjentów jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim, adres: ul. Witosa 2 06-200 Maków Mazowiecki;

2)    administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:    -

    - sekretariat@szpital-makow.pl;

3)    administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 

4)    dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

5)    administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6)    mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1)    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

2)    przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

3)    podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej;

4)    administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.