W SP ZOZ ZZ

 

w Makowie Mazowieckim

 

funkcjonują następujące Poradnie Specjalistyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORADNIA CHIRURGICZNA

chirurdzy 

 • -  lek. med. Jacek Piekarniak - specjallista chirurg ,
 • -  lek. med. Paweł Jewiec ,
 • -  lek. med. Ewa Jaworska , - specjalista chirurg ,
 • -  dr hab. n. med. Jacek Sobocki - spec. chirurg - gastroenterolog ,
 • -  lek. med. Jan Jakub Zawadzki - spec. chirurg ,
 • -  dr n. med. Krzysztof Staroń - spec. chir. ogólnej i nacz. i    onkolog.
 • -  spec. chirurgii ogólnej - Henryk Kwiatkowski

PORADNIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY

pulmonolodzy

    
 • -  lek. med. Katarzyna Skalska

PORADNIA DERMATOLOGICZNA

dermatolog

 • - lek. med. Radosława Czopik

PORADNIA DIABETOLOGICZNA

diabetolodzy

 • -  lek. med. Marta Jackiewicz
 • -  lek. med. Paweł Walkiewicz

PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA

endokrynolodzy

 • - lek. med. Jacek Piekarniak
 • - lek. med. Cezary Jankowski

PORADNIA GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZA 

ginekolodzy

 • -  lek. med. Mariola Tarasewicz
 • -  lek. med. Andrzej Chyliński,
 • -  lek. med. Barbara Dulny
 • -  lek. med. A. Sienkowska - Kamińska 
 • -  lek. med. Janusz Kołodziej

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

kardiolodzy                   

 • - lek. med. Maria Ewa Jocz
 • - lek. med. Eleonora Wesołek
 • - lek. Łada Mariusz
 • - lek. med. Edyta Lech Omyła
 • - dr Wojciech Krzyżanowski

PORADNIA LOGOPEDYCZNA

logopeda 

 • - mgr Agnieszka Lewaśkiewicz

PORADNIA NEFROLOGICZNA

nefrolodzy

 • - dr n. med. Janusz Grochowski
 • - lek. med. Grażyna Stańczuk,
 • - lek. med. Izabela Mikita - Kos
 • - lek. med. Małgorzata Kędzierska
 • - lek. med. Aneta Kowalczyk

PORADNIA NEUROLOGICZNA

neurolodzy

            
 • - lek. med. Igor Kwaśniewski
 • - lek. med. Agnieszka Rolewska

PORADNIA ONKOLOGICZNA

chirurg onkolog

 • - lek. med. Monika Jabłońska

 

spec. chirurgii ogólnej, onkologicznej i naczyniowej

 • - dr n. med. Krzysztof Staroń

PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA

otolaryngolog

 • -  lek. med. Katarzyna Dulny

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA

psycholodzy

 • - mgr Marta Karwowska Boryceusz
 • - mgr Anna Polcyn - Radomska

PORADNIA REHABILITACYJNA

 • - lek. med. Elżbieta Maciejewska
 • - lek. med. Leszek Gietka

PORADNIA URAZOWO - ORTOPEDYCZNA

ortopedzi

 • - dr n. med. - Wojciech Cejmer
 • - dr n. med. - Aleksander Sikora
 • - lek. med. - Tomasz Petelewicz
 • - lek. med. - Leszek Gietka
 • - lek. med. - Ewelina Piasecka
 • - lek. med. - Siwkowski Rafał

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

psychiatra

 • - lek. med. Iga Polewaczyk-Czarnowska
 • - lek. med. Andrzej Piotr Towalski - spec. psych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacjenci mogą zarejestrować się do poradni osobiście, telefonicznie,

przez osoby trzecie lub e-mail@

 

Dokumentem uprawniającym do korzystania ze świadczeń medycznych w poradni

są skierowania i dowód tożsamości.

 

Wszelkie informacje na temat funkcjonowania pracy Poradni Specjalistycznych

oraz samej rejestracji pacjenta można uzyskać pod numerem tel.

 

29 71 42 382 - w rejestracji ogólnej

 

Codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:00

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1)    administratorem danych osobowych Pacjentów jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim, adres: ul. Witosa 2 06-200 Maków Mazowiecki;

2)    administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:    -

    - sekretariat@szpital-makow.pl;

3)    administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 

4)    dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

5)    administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6)    mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1)    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

2)    przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

3)    podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej;

4)    administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.