Dane kontaktowe

06-200 Maków Mazowiecki

Ul. Witosa 2

 

centrala: (0-29) 71 42 400

        fax: (0-29) 71 42 299

e-mail: sekretariat@szpital-makow.pl

Mapa dojazdu

Numery telefonów zakładu

 

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Ordynator

-

385 lub 71 42 385

Lekarze

-

266 lub 71 42 266

Oddziałowa

-

264 lub 71 42 264

Pielęgniarki

-

263 lub 71 42 263

 

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ

Ordynator

-

230 lub 71 42 230

Lekarze

-

271 lub 71 42 271

Oddziałowa

-

233 lub 71 42 233

Pielęgniarki

-

234 lub 71 42 234

Sekretariat

-

231 lub 71 42 231

Telefon dla pacjentów

-

211 lub 71 42  211 bezprzewodowy 

Kuchenka

-

239 lub 71 42 239

 

ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY

Ordynator

-

250 lub 71 42 250

Lekarze

-

251 lub 71 42 251

Oddziałowa

-

253 lub 71 42 253

Pielęgniarki

-

254 lub 71 42 254

Sekretariat

-

258 lub 71 42 258

Telefon dla pacjentów

-

029 71-71-611 bezprzewodowy

Kuchenka

-

257 lub 71 42 257

Pododdział rehabilitacji

 

208 lub 71 42 208

 

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY

Ordynator

-

220 lub 71 42 220

Lekarze

-

221 lub 71 42 221

Oddziałowa

-

228 lub 71 42 228

Pielęgniarki

-

224 lub 71 42 224

Sekretariat

-

228 lub 71 42 228

Telefon dla pacjentów

-

229 lub 71 42 378 bezprzewodowy

Kuchenka

-

227 lub 71 42 227

 

ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY

Ordynator

-

 

Lekarze

-

242 lub 71 42 242

Sekretariat

-

207 lub 71 42 207

Pielęgniarki

-

256 lub 71 42 256

Telefon dla pacjentów

-

259 lub 71 42 259 bezprzewodowy

 

ODDZIAŁ NOWORODKOWY

Ordynator

-

310 lub 71 42 310

Lekarze

-

311 lub 71 42 311

Pielęgniarki

-

311 lub 71 42 311

 

ODDZIAŁ URAZOWO-ORTOPEDYCZNY

Ordynator

-

232 lub 71 42 232

Lekarze

-

395 lub 71 42 395

Oddziałowa

-

245 lub 71 42 245

Pielęgniarki

-

235 lub 71 42 235

Telefon dla pacjentów

-

237 lub 71 42 237 bezprzewodowy

Kuchenka

-

227 lub 71 42 227

 

ODDZIAŁ POŁOŻNICZY

Pielęgniarki

 

225 lub 71 42 225

Telefon dla pacjentek

 

203 lub 71 42 203 bezprzewodowy

 

PORODÓWKA

Pielęgniarki

-

314 lub 71 42 314

Telefon dla pacjentek

-

313 lub 319  lub 71 42 313(319) bezprzewodowy

 

STACJA DIALIZ

Ordynator

-

 

Lekarze

-

391 lub 71 42 391

Oddziałowa

-

207 lub 71 42 207

Pacjenci

-

279 lub 71 42 279 bezprzewodowy

Telefony dla pacjentów:

-

 

Sala Dializ nr 1

-

367 lub 71 42 367

Sala Dializ Ostrych

-

355 lub 71 42 355

Sala Dializ nr  3 i 4

-

375 lub 71 42 375

Technicy

-

351 lub 71 42 351

 

ODDZIAŁ INTERNISTYCZNY

Ordynator

 

240 lub 71 42 240

Lekarze

 

334 lub 71 42 334

Sekretariat

 

248 lub 71 42 248

Oddziałowa

 

241 lub 71 42 241

Pielęgniarki

 

244 lub 71 42 244

Pacjenci

 

249 lub 362 lub 71 42 362 bezprzewodowy

 

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY

Kierownik

-

394 lub 71 42 394

Pielęgniarki

-

226 lub 71 42 226

Telefon dla pacjentów

-

374 lub 71 42 374

 

PORADNIE SPECJALISTYCZNE (rejestracja pacjentów)

Rejestracja ogólna wew. 382 lub 71-42 382

Chirurgiczna

-

354 lub 71 42 354

Diabetologiczna

-

382 lub 71 42 382

Endokrynologiczna

-

382 lub 71 42 382

Gastroenetrologiczna

-

382 lub 71 42 382

Laktacyjna

-

372 lub 71 42 372

Medycyny Pracy

-

382 lub 71 42 382

Nefrologiczna

-

382 lub 71 42 382

Neonatologiczna

-

382 lub 71 42 382

Neurologiczna

-

382 lub 71 42 382

Neurologiczna dla Dzieci

-

382 lub 71 42 382

Onkologiczna

-

348 lub 71 42 348

Ortopedyczna

-

201 lub 71 42 201

Otolaryngologiczna

-

382 lub 71 42 382

Położniczo-Ginekologiczna

-

341 lub 71 42 341

Preluksacyjna i Wad Postawy u Dzieci

-

201 lub 71 42 201

Rehabilitacyjna

-

219 lub 71 42 219

Reumatologiczna

-

382 lub 71 42 382

Szkoła Rodzenia

-

341 lub 71 42 341

Zdrowia Psychicznego

-

363 lub 71 42 363

 

PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE

Laboratorium Analityczne

-

270, 273, 278lub 71 42 270(273,278) 

     diagnostyka@szpital-makow.pl

Pracownia Mikrobiologii

-

281, 282 lub 71 42 281(282)     

bakteriologia@szpital-makow.pl

Pracownia Endoskopowa

-

356 lub 71 42 356

 

Pracownia RTG/Tomografia Komputerowa

-

265 lub 71 42 265

 

Pracownia  USG

Rejestracja badań USG i TK

--

210 lub 71 42 210

265 lub 71 42 265

 

Pracownia  USG (Ginekologia)

-

342 lub 71 42 342

 

Pracownia  Serologii

-

325 lub 71 42 325

 

 

REHABILITACJA

Kierownik

-

330 lub 71 42 330

Rehabilitanci

-

332 lub 71 42 372

Poradnia Rehabilitacyjna

-

219 lub 71 42 219

 

ADMINISTRACJA

Dyrektor

-

300 lub 71 42 300   

szpital@szpital-makow.pl

Z-ca Dyrektora

-

246 lub 71 42 246

 

Z-ca Dyrektora

-

255 lub 71 42 255          

j.wielgolewski@szpital-makow.pl

Sekretariat

-

301 lub 71 42 301         

sekretariat@szpital-makow.pl

Główna Księgowa

-

302 lub 71 42 302 

ksiegowosc@szpital-makow.pl

Księgowość

-

316 lub 71 42 316

 

BHP

-

329 lub 71 42 329

 

Biblioteka

-

324 lub 71 42 324

 

Kadry

-

307 lub 71 42 307   

kadry@szpital-makow.pl

Kasa

-

321 lub 71 42 321

 

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

-

321 lub 71 42 321

 

Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru

-

322 lub 71 42 322       

 

Kierownik Działu Logistyki

-

335 lub 71 42 290

logistyka@szpital-makow.pl

Sekcja Usług Własnych

-

290 lub 71 42 290

suw@szpital-makow.pl

Sekcja Usług Obcych

-

308 lub 71 42 290

 

Naczelna Pielegniarka

-

315 lub 71 42 315   

naczelna@szpital-makow.pl

P/POŻ

-

308 lub 71 42 308

 

Pielęgniarka Epidemiologiczna

-

386 lub 71 42 386

 

Pracownik Socjalny Szpitala

-

338 lub 71 42 338

 

Rejestr Usług Medycznych

-

287, 219 lub 71 42 287 , (219)

rum@szpital-makow.pl

Statystyka

-

323 lub 71 42 323

statystyka@szpital-makow.pl

Sekcja analiz i kosztów

-

284 lub 71 42 284     

 

Zamówienia Publiczne

-

335 lub 71 42 335

przetargi@szpital-makow.pl

Zasiłki Rodzinne

-

305 lub 71 42 305

 

Dział IT

-

294 lub 71 42 294

it@szpital-makow.pl

 

INNE

Apteka

-

285,280 lub 71 42 285(280)

 

Magazyn

-

333 lub 71 42 333

 

Mechanicy

-

291 lub 71 42 291

 

Elektrycy

-

293 lub 71 42 293

 

Stolarze

-

297 lub 71 42 297

 

Tlenownia

-

337 lub 71 42 337

 

Kotłowania

-

358 lub 71 42 358

 

Prosektorium

-

390 lub 71 42 390

 

Portiernia

-

373 lub 71 42 373

 

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

Zespół Zakładów

w Makowie Mazowieckim

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 

-   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej -

Zespołu Zakładów w Makowie Mazowieckim, adres: ul. Witosa 2 06-200 Maków Mazowiecki;
 

1)   administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:  -

   -  sekretariat@szpital-makow.pl

2)    administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach   

       pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

3)    dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania

       danych w związku z realizacją usług  na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym

        usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

4)    administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

5)    mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

    Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

a)    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

b)    przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

c)    podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej;

d)    administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.