INFORMACJE DLA PACJENTA

 

I. IDĄC DO PORADNI SPECJALISTYCZNYCH PAMIĘTAJ ZABRAĆ ZE SOBĄ !

 

  1. Skierowanie od lekarza, jeśli w danej poradni jest wymagane

  2. Dowód tożsamości

  3. Wyniki badań laboratoryjnych, zdjęcia RTG lub inne wyniki jeśli wykonywałeś w ostatnim czasie i są związane z kontynuacją leczenia, karty informacyjne dotyczące przebytego leczenia

  4. Numer NIP pracodawcy (wymagany przy wystawianiu zwolnienia lekarskiego)

 

 

II. IDĄC DO PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH PAMIĘTAJ ZABRAĆ ZE SOBĄ :

 ● Skierowanie na badanie
  Dowód tożsamości

 

 
 

III. ZGŁASZAJĄC SIĘ DO SZPITALA PAMIĘTAJ ZABRAĆ ZE SOBĄ !

 

  1.    Skierowanie do szpitala (niepotrzebne  w nagłych przypadkach)

2.   Dowód tożsamości

3.   Wyniki ostatnio wykonanych badań diagnostycznych( badania laboratoryjne, RTG, USG), które związane są z kontynuacją leczenia

4.   Karty informacyjne dotyczące przebytego leczenia. 

5.   Numer NIP pracodawcy (wymagane przy wystawianiu zwolnień lekarskich)

6.   Przybory toaletowe, kapcie, piżamę i szlafrok

7.  Wskazane jest posiadanie własnego kubka i sztućców

8.  Odzież pacjenta może być za pokwitowaniem przekazana do Szatni Szpitalnej na czas pobytu lub w oddziale zabrane przez rodzinę.

9.  Pieniądze i przedmioty wartościowe można złożyć w depozycie Szpitala i otrzymać je za pokwitowaniem w dniu wypisu.

 

 

W SZPITALU OBOWIĄZUJĄ PRAWA PACJENTA JAK RÓWNIEŻ REGULAMINY ODDZIAŁÓW

 

IV. PRAWA PACJENTA

 

 

 

V. Regulamin odwiedzin pacjentów w szpitalu SPZOZ – ZZ w Makowie Mazowieckim

 

Rodzina może odwiedzać pacjenta w Szpitalu przez całą dobę, jednakże w trosce o zapewnienie właściwego przebiegu procesu diagnostyczno-leczniczego

oraz umożliwienie pacjentom odpoczynku, zalecamy aby odwiedziny odbywały się

w godzinach 1000 - 1800

 

1.        Inny czas odwiedzin zalecany jest w:

- ZOL – 800 – 2000

- Oddział Dziecięcy – 800 – 2000.

- Oddział Wewnętrzny - 1200 - 1800

- OAiIT – od 1000 – 1800 – po uzyskaniu zgody Ordynatora lub Lekarza Prowadzącego (dyżurnego).

 

·         Odwiedziny chorych w szpitalu mogą odbywać się na Sali Chorych lub w pomieszczeniach dziennego pobytu Pacjentów.

·         U jednego pacjenta na Pokoju Pacjentów mogą przebywać max. 2 osoby odwiedzające.

·         Obowiązkiem odwiedzających jest zostawienie wierzchniej odzieży w szatni.

·         Szatnia jest bezpłatna.

 

 

VI.  DO POBRANIA 

 

 

PRAWA PACJENTA, REGULAMINY OBOWIĄZUJĄCE NA ODDZIAŁACH DOSTĘPNE SĄ DLA PACJENTÓW

RÓWNIEŻ W WERSJI PAPIEROWEJ W DYŻURKACH PIELĘGNIAREK NA POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁACH.

 

Pełnomocnik d/s Praw Pacjenta

mgr  Urszula Grochowska 

   email:  kancelaria@szpital-makow.pl  ; tel. 29 7142315

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1)    administratorem danych osobowych Pacjentów jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim, adres: ul. Witosa 2 06-200 Maków Mazowiecki;

2)    administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:    -

    - sekretariat@szpital-makow.pl;

3)    administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 

4)    dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

5)    administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6)    mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1)    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

2)    przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

3)    podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej;

4)    administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.