Biuletyn Informacji Publicznej

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

 ZESPÓŁ ZAKŁADÓW

w Makowie Mazowieckim

ul. Wincentego Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki

 

 
(029)71 42 400 - centrala www.szpital-makow.pl
(029)71 42 299 - fax szpital@szpital-makow.pl

 

SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim

 

 

2016.08.25

Udostępniający informację

 

Osoba odpowiedzialna za treść

 

Osoba która wprowadziła dane

 

Data wytworzenia informacji

 

Data udostępnienie informacji w BIP

 

Data ostatniej aktualizacji

 

Wymagane strony:

Administracja Status prawny Statut organizacji Struktura Majątek Schemat organizacyjny
Przepisy i zarządzenia Cennik usług Przetargi Praca E-usługi dla Mazowsza Informatyzacja SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim Regulamin Organizacyjny

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1)    administratorem danych osobowych Pacjentów jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim, adres: ul. Witosa 2 06-200 Maków Mazowiecki;

2)    administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:    -

    - sekretariat@szpital-makow.pl;

3)    administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 

4)    dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

5)    administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6)    mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1)    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

2)    przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

3)    podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej;

4)    administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.